Anna Duszak

Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW w latach 2002-2008 i 2012-2015

Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW w latach 1993 – 1999 (wcześniej pod nazwami Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich)

Kierownik Zakładu Komunikacji Językowej ILS w latach 2001 – 2011 (w latach 2006 – 2011 pod nazwą: Zakład Socjolingwistyki i Pragmatyki Językowej)

Organizator i kierownik Zakładu Badań nad Dyskursem w latach 2011-2015

Inicjatorka utworzenia kierunku studiów „Język i Społeczeństwo” (prowadzonego wspólnie z Instytutem Socjologii od 2014 r.)

Wykształcenie:

 • 1972 dyplom Wyższego Studium Języków Obcych na Wydziale Filologii Obcych Uniwersytetu Warszawskiego (język angielski i niemiecki);
 • 1973 magister lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet
  Warszawski;
 • 1979 doktor nauk humanistycznych, Wydział Neofilologii UW (stopień uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem A Semantic Analysis of English Verbs with Semantically and Formally Related Nominal Counterparts in Present-day English, przygotowanej pod opieką naukową Prof. O. A. Wojtasiewicza);
 • 1987 doktor habilitowany nauk humanistycznych, Wydział Rusycystyki i Lingwistyki
  Stosowanej UW (stopień naukowy uzyskany na podstawie rozprawy habilitacyjnej The Dynamics of Topics in English and Polish, 1987, Warszawa: Wydawnictwa
  Uniwersytetu Warszawskiego);
 • 2004 tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (16.11.2004 r.)

Staże zagraniczne i granty:

 • University College, Londyn, 1972-1973;
 • Uniwersytet w Kansas, Lawrence, 1977-1978;
 • Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley (stypendium Fulbrighta), 1984-1985;
 • Uniwersytet w Kolonii i Uniwersytet w Hamburgu (stypendium Humboldta), 1990-1992;
 • Uniwersytet w Saarbruecken, 1996;
 • Uniwersytet w Wiedniu, 1997;
 • Grant w ramach Individual Research Support Scheme of the Higher Education Support Programme (Fundacja Batorego), 1996-1997;

Działalność dydaktyczna:

Prof. Anna Duszak od roku 1975 pracowała jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Lingwistyki Stosowanej; Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii; Kolegium Języka Angielskiego; Ośrodek Studiów Amerykańskich).
Poza Uniwersytetem Warszawskim Anna Duszak współpracowała z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Anglistyki), Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (Wydział Stosunków Międzykulturowych, Instytut Anglistyki) i Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie (Kolegium Języka Angielskiego).

Prof. Duszak prowadziła zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, wieczorowych, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz doktorantów. Wśród nauczanych przez nią przedmiotów znalazły się: gramatyka opisowa języka angielskiego, praktyczna gramatyka języka angielskiego, polsko-angielska gramatyka kontrastywna, zagadnienia lingwistyki ogólnej i teorii komunikacji, semantyka, pragmatyka, socjolingwistyka, lingwistyka tekstu i analiza dyskursu, komunikacja międzykulturowa, semiotyka społeczna, lingwistyka antropologiczna, krytyczna analiza dyskursu oraz seminaria magisterskie z zakresu pragmatyki, analizy dyskursu, komunikacji międzykulturowej i lingwistyki krytycznej.

Prof. Anna Duszak opracowała kilkanaście autorskich programów dydaktycznych, w tym dla nowych przedmiotów (np. język a tożsamość społeczna, semiotyka społeczna, krytyczna analiza dyskursu).

Prof. Duszak była organizatorką licznych konferencji w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, m.in. serii konferencji GlobE (od 2002 r.), a także 3. edycji konferencji Political Linguistics (w 2014 r.).

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Komitet Terminologii przy Prezydium PAN
 • Komitet Naukoznawstwa przy Prezydium PAN
 • Rada Naukowa Kolegium Języka Angielskiego (później: Rada Naukowa Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych)
 • Komitet Językoznawstwa PAN
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej
 • Societas Linguistica Europeae
 • Polskie Towarzystwo Lingwistyki Kognitywnej
 • International Pragmatics Association

Współpraca z czasopismami naukowymi, w tym recenzje dla:

 • Journal of Pragmatics
 • Text and Talk
 • Tekst i dyskurs
 • Papers and Studies in Contrastive Linguistic;
 • English for Academic Purposes
 • Prague Journal of English Studies
 • Document Design
 • Łódź Papers in Pragmatics
 • Rozmowy o komunikacji
 • członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Language and Politics

Najważniejsze publikacje:

 • 1987. The Dynamics of Topics in English and Polish. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 215 str.
 • 1998. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN, 386 str.
 • 1997. Culture and Styles of Academic Discourse, (red.). Berlin: Mouton de Gruyter, 362 str.
 • 2002. US and Others, Social Identities Across Languages, Discourses and Cultures, (red.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 517 str.
 • 2004. Speaking from the Margin: Global English in a European Perspective. (red. z Urszulą Okulską). Frankfurt: Peter Lang, 293 str.
 • 2005. Identity, Community, Discourse: English in Intercultural Settings. (red. z Giuseppiną Cortese). Bern/Wien: Peter Lang, 495 str.
 • 2006. Bridges and Barriers in Metalinguistic Discourse. (red. z Urszulą Okulską). Frankfurt am Main: Peter Lang, 390 str.
 • 2006.  Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: Teoria i praktyka.  (red. z Elżbietą Gajek i Urszulą Okulską). Kraków: Universitas, 448 str.
 • 2008 Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. (red. z Normanem Faircloughem). Kraków: Universitas, 533 str.
 • 2010. Globalization, Discourse, Media: In a Critical Perspective / Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive. (red. z Juliane House i Łukaszem Kumięgą). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 610 str.
 • 2011. Language, Culture and the Dynamics of Age. (red. z Urszulą Okulską). Berlin/New York: Mouton, 378 str.
 • 2013. Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu. (red. z Grzegorzem Kowalskim). Kraków: Universitas, 310 str.
 • 2015. Academic (Inter)genres: between Texts, Contexts and Identities. (red. z Grzegorzem Kowalskim). Frankfurt: Peter Lang, 229 str.
 • 2015. Tekst naukowy i jego przekład. (red. z Anną Jopek-Bosiacką i Grzegorzem Kowalskim). Kraków: Universitas, 276 str.